top of page

Privacy en cookie policy

Privacyverklaring Wellsol 

 

Bij Wellsol BVBA worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt via www.wellsol.be.  

 

“Wellsol” acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze verklaring is gebaseerd op de wens van "Wellsol"  om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europoos Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

Toestemming

Door toegang te verkrijgen tot www.wellsol.be en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij voorliggend Handvest.

Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt dat "Wellsol" voor de verwerking van gegevens de persoonsgegevens, die door de gebruiker werden gecommuniceerd via www.wellsol.be en/of ter gelegenheid van de diensten die door www.wellsol.be worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidig Handvest. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

 

“Wellsol” is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-06-2020.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Door het gebruik maken van onze diensten of informatievoorzieningen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of informatievoorziening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw persoonsgegevens worden maximaal 1 jaar lang beveiligd bewaard, tenzij u klant wordt en wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een correcte opvolging van toekomstige bestellingen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegdeeld

Afhandeling informatieaanvraag

 

Wanneer u bij ons een informatie aanvraagt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

Reclame

 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, ontwikkelingen, promo’s en diensten per e-mail. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 

Contactformulier

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

 

Cookies

 

Op onze website maken wij gebruik van Google analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Hierdoor kunnen wij onze website beter op uw wensen aansluiten. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

 

Publicatie

 

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Beveiliging

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigingen van uw gegevens

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons contactformulier.

bottom of page